Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếng Anh là Cash Flow Statement) là một loại báo cáo tài chính về việc dòng tiền lưu chuyển ra vào của một công ty, tổ chức, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (tuần, tháng, quý, năm).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo về lĩnh vực tài chính, từ đó giúp nhà phân tích đánh giá được tiềm năng, cơ hội hay rủi ro, thách thức của doanh nghiệp đang phải đối mặt. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền vào và dong tiền ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm tài chính).

bao cao luu chuyen tien te

Nội dung chính trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: bao gồm tiền thu từ hoạt động bán hàng và thu khác từ hoạt động kinh doanh trừ đi tiền chi trả cho nhà cung cấp, chi trả người lao động, chi trả lãi vay, chi trả thuế, chi trả khác.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu cho vay, thu đầu tư góp vốn, thu lãi vay, cổ tức trừ đi các khoản chi trả đầu tư góp vốn, chi mua sắm TSCĐ, chi cho vay khác.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: bao gồm tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp, thu đi vay trừ đi các khoản trả lại vốn góp, trả nợ gốc vay, trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

luu chuyen tien te

Cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để hiểu được báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trước hết, chúng ta cần phân tích được các chỉ số sau:

Phân tích lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh: Mục đích chính của phân tích này là xem xét dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chiếm bao nhiêu % trong tổng dòng tiền của đơn vị. Xem xét trên các chỉ số sau:

 • Tỷ trọng lưu chuyển tiền chung= Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/Tổng lưu chuyển dòng tiền của đơn vị.
 • Tỷ trọng dòng tiền thu vào= Dòng tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh/ Tổng dòng tiền thu của đơn vị.
 • Tỷ trọng dòng tiền chi ra= Dòng tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh/ Tổng dòng tiền chi ra của đơn vị.

Tương tự áp dụng đối với lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Sau khi xác định số liệu qua các năm, chúng ta có thể thấy độ mức độ tăng giảm trong từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị đó. Trong lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thu vào > dòng tiền chi ra cho thấy doanh nghiệp hoạt động có lợi…

Cách phân tích biến động dòng tiền

bao cao luu chuyen tien te la gi

So sánh sự biến động theo cả hàng ngang lẫn hàng dọc theo từng chỉ tiêu trong bảng.
Dòng tiền biến động, có sự thay đổi giữa năm nay và năm trước có thể do:

 • Hoạt động kinh doanh kém/ phát triển, dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dẫn đến tiền chi cho hoạt động đầu tư tăng, tiền cuối kỳ giảm.
 • Do ảnh hưởng của lãi vay, hay tiền vào vay nhiều hay do hoạt động tăng vốn cũng dẫn đến biến động tiền cuối kỳ.

Tùy theo mục đích, quan tâm của doanh nghiệp mà chúng ta có những cách phân tích khác nhau.

Phân tích dòng tiền

 • Lưu chuyển tiền trong kỳ giúp chúng ta đánh giá được tình trạng của đơn vị.
 • Tổng lượng tiền thu vào > tổng lượng tiền chi ra: Công ty đủ năng lực chi trả cho các hoạt động, công ty ổn định.
 • Tổng lượng tiền thu vào < tổng lượng tiền chi ra: Công ty gặp rủi ro.

Trên đây là thông tin cần thiết mà mình muốn gửi tới các bạn, hy vọng kiến thức nhỏ này sẽ giúp các bạn trong công việc hay kinh doanh. Chúc các bạn thành công!

Theo: Cafe Kinh Doanh